ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО НА "СЦ КОМПЮТЪР -Ю-ВИ-ТИ" АД

Новини и събития, свързани с UVT

Moderator: vesko

Post Reply
vesko
Site Admin
Posts: 51
Joined: Tue Jul 29, 2003 6:59 am
Location: София
Contact:

ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО НА "СЦ КОМПЮТЪР -Ю-ВИ-ТИ" АД

Post by vesko »

ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО

Стратегическите цели, които ръководството на дружеството поставя като ръководно начало в дейността си по управление на качеството намират израз в декларацията на Изп. директор.
Изп. директор на "СЦ КОМПЮТЪР -Ю-ВИ-ТИ" АД официално декларира своята политика, която е огласена, разбрана, прилагана и поддържана от целия персонал в дружеството.
ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО НА "СЦ КОМПЮТЪР -Ю-ВИ-ТИ" АД Е НАСОЧЕНА КЪМ ПОСТИГАНЕ НА ВИСОКО КАЧЕСТВО В ПРОДАЖБА, ПОДДРЪЖКА И ОБСЛУЖВАНЕ НА СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ СИСТЕМИ, АУДИО,ВИДЕО, РАДИО,КИНО, ТЕЛЕВИЗИОННА, НАВИГАЦИОННА, БЕЗПИЛОТНА И ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЯЕМА, КОМУНИКАЦИОННА, МОРСКА, ХИПЕРБАРНА, СПАСИТЕЛНА, ПОДВОДНА ТЕХНИКА И АПАРАТИ, ПОДВОДНИ ДВИЖИТЕЛИ, ВОДОЛАЗНИ АПАРАТИ ОТВОРЕН И ЗАТВОРЕН ЦИКЪЛ И ВОДОЛАЗНА ТЕХНИКА. АСЕМБЛИРАНЕ НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ, КОЕТО ИЗИСКВА ВИСОКА ОТГОВОРНОСТ, БЕЗУПРЕЧНА КОРЕКТНОСТ И АНГА-ЖИРАНОСТ ПРИ ОСИГУРЯВАНЕ СВОЕВРЕМЕННОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКИТЕ СЪГЛАСНО ДОГОВОРЕНИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПЪЛНО УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА НА КЛИЕНТИТЕ.
За ефективното провеждане на ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО, Ръководството определя ОСНОВНИ ЦЕЛИ ПО КАЧЕСТВОТО:
• стремеж към максимално удовлетворяване на пазарното търсене;
• осигуряване на всички необходими условия за пълно изпълнение на изискванията на клиентите и обратната връзка с тях;
• оптимизиране на процесите с оглед повишаване на тяхната адекватност, целесъобразност и надеждност за удовлетворяване изискванията на клиентите;
• поддържане на дългосрочни ползотворни договорни отношения с доставчиците, доказали високото качество на своята продукция;
• разработване, последователно провеждане и постоянно актуализиране на активна маркетингова политика;
• гарантиран внос на висококачествена продукция и гарантирано съхранение;
• предприемане на системни мерки за повишаване на квалификацията на персонала и неговата мотивация за висококачествен труд и вътрешна нагласа за постоянни и измерими подобрения в ежедневната работа;
• непрекъснато подобряване на предлаганите услуги чрез натрупване и прилагане на умения и практически опит от екипа на дружеството;
• развиване и поддържане на конкурентните предимства на дружеството и неговите клиенти;
• повишаване на икономическата ефективност от дейността на дружеството.

За реализиране на тези цели и задачи, с решение на Изп. директор, в "СЦ КОМПЮТЪР -Ю-ВИ-ТИ" АД е разработена, внедрена и поддържана Система за управление на качеството, съответстваща на международния стандарт ISO 9001:2015.
Ръководството осигурява условия за стриктно спазване изискванията на Системата за управление на качеството в дружеството, за активното съдействие и участие на ръководния и изпълнителски персонал в нейното развитие.

КАТО ИЗП. ДИРЕКТОР НА "СЦКОМПЮТЪР-Ю-ВИ-ТИ" АД ДЕКЛАРИРАМ ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО.


20.01.2021г. ИЗП. ДИРЕКТОР: Веселин Горанов
Post Reply